Lietuvos skautijos e-Nuostatai


LIETUVOS SKAUTIJOS VYRESNIŠKUMO LAIPSNIŲ NUOSTATAI

2017 m. kovo 13 d., Nr. LS-N-20-03

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vyresniškumo laipsniai – skautiškos veiklos įvertinimo ir skatinimo sistema.
2. Vyresniškumo laipsniai skirstomi į žemesniuosius ir aukštesniuosius.
3. Žemesnieji vyresniškumo laipsniai yra:
3.1. Paskiltininko (jūrų skautų - vairininko);
3.2. Skiltininko (jūrų skautų - valtininko);
3.3. Vyresniojo skiltininko (jūrų skautų - vyresniojo valtininko).
4. Aukštesnieji vyresniškumo laipsniai yra:
4.1. Paskautininko (jūrų paskautininko);
4.2. Skautininko (jūrų skautininko);
4.3. Vyresniojo skautininko (jūrų vyresniojo skautininko).
5. Skautas, turintis vyresniškumo laipsnį, ant savo uniformos nešioja tą laipsnį žyminčius ženklus pagal galiojančius LS uniformos nuostatus.

II. ŽEMESNIEJI VYRESNIŠKUMO LAIPSNIAI

6. Žemesnieji vyresniškumo laipsniai suteikiami laikantis 3 punkte išdėstyto nuoseklumo.
7. Žemesnieji vyresniškumo laipsniai yra LS jaunimo programos dalis, skirta ugdyti skautų ir patyrusių skautų vadovavimo skautiškiems vienetams kompetencijas.
8. Žemesniojo vyresniškumo laipsnio suteikimas įsigalioja nuo atitinkamo įsakymo arba nutarimo paskelbimo datos. Ženklas skautui yra įteikiamas vadovo iškilmingos sueigos ar renginio metu.
9. Žemesniuosius vyresniškumo laipsnius suteikia tuntininkas.
10. Paskiltininko (vairininko) laipsnį galima suteikti skautui, kuris:
10.1. dalyvavo vieneto veikloje ne trumpiau kaip 1-erius metus;
10.2. per 1-erius metus sudalyvavo bent viename žygyje ir stovykloje;
10.3. yra perskaitęs bent vieną skautišką knygą ir ją pristatė kitiems vieneto nariams;
10.4. užima ne žemesnes kaip paskiltininko (vairininko) pareigas ne trumpiau kaip 6 mėnesius;
10.5. yra išlaikęs II – ą patyrimo laipsnį;
10.6. geba savarankiškai pravesti skautišką žaidimą ir kitą skautišką užsiėmimą savo skilties (valties) nariams;
10.7. yra organizavęs bent vieną savo skilties (valties) sueigą ar kitą skautišką renginį (žygį, iškylą, minėjimą ar kt.).
11. Skiltininko (valtininko) laipsnį galima suteikti skautui, kuris:
11.1. daugiau nei 1 metus turi paskiltininko (vairininko) laipsnį;
11.2. užima ne žemesnes kaip skiltininko (valtininko) pareigas daugiau nei 1 metus;
11.3. yra išlaikęs jaunimo programos I-ą patyrimo laipsnį;
11.4. skaito ir kaupia skautišką literatūrą;
11.5. yra suorganizavęs ir pravedęs bent 3 savo skilties (valties) sueigas;
11.6. geba savarankiškai suorganizuoti ir pravesti skautišką užsiėmimą (žaidimą, pristatymą, mokomąjį užsiėmimą ar pan.) kitiems savo draugovės (laivo) nariams;
11.7. prisidėjo organizuojant draugovės (laivo) ar tunto renginį prisiimdamas konkrečias pareigas;
11.8. yra baigęs LS patvirtintus skiltininkų (valtininkų) mokymus.
12. Vyresniojo skiltininko (vyresniojo valtininko) laipsnį galima suteikti skautui, kuris:
12.1. daugiau nei 1-erius metus turi skiltininko (valtininko) laipsnį;
12.2. atlieka skiltininko (valtininko) pareigas, ar yra patyrusių skautų tarybos, draugovės, tunto, krašto / konferencijos vadijos narys ne trumpiau kaip 1 –erius metus;
12.3. yra baigęs LS patvirtintus mokymus patyrusiems skautams;
12.4. prisidėjo organizuojant tunto (krašto) ar nacionalinį renginį prisiimdamas konkrečias pareigas;
12.5. geba vadovauti vieneto (draugovės (laivo), tunto) rikiuotei skautiškame renginyje;
12.6. yra vadovavęs bent vienam vieneto (draugovės, laivo, tunto) renginiui.

III. AUKŠTESNIEJI VYRESNIŠKUMO LAIPSNIAI

13. Aukštesnieji vyresniškumo laipsniai suteikiami laikantis 4 punkte išdėstyto nuoseklumo.
14. Skautas, aukštesniam vyresniškumo laipsniui gauti, tuntininkui teikia prašymą ir skautišką gyvenimo aprašymą. Jei skautas nepriklauso Tuntui, prašymą ir skautišką gyvenimo aprašymą teikia krašto seniūnui / konferencijos pirmininkui.
15. Tuntininkas gautus dokumentus, kartu su savo rekomendacija, teikia svarstyti krašto / konferencijos vadijai. Vadijai patvirtinus rekomendaciją, krašto seniūnas / konferencijos pirmininkas LS Tarybai teikia vadijos protokolo išrašą su rekomendacija, kandidato skautišką gyvenimo aprašymą bei baigtų kvalifikacijos kėlimo kursų patvirtinančių dokumentų kopijas 1.
16. Krašto seniūnas / konferencijos pirmininkas pateikia visus reikalingus dokumentus LS Tarybos pirmininkui arba jo įgaliotam asmeniui ne vėliau kaip 30 dienų (gali būti elektroninės dokumentų kopijos) iki Tarybos posėdžio. Ne vėliau kaip 2 savaitės iki Tarybos posėdžio Tarybos pirmininkas arba jo įgaliotas asmuo patikrina kandidato atitikimą formaliems reikalavimams ir kviečia jį atvykti į posėdį arba informuoja apie neatitikimą.
17. Pirmijos nariai vyresniškumo laipsniui gauti prašymą ir skautiško gyvenimo aprašymą pateikia vyriausiajam skautininkui, o Tarybos nariai – tarybos pirmininkui.
18. Aukštesniuosius vyresniškumo laipsnius suteikia Taryba posėdžių metu. Kandidatas, paskautininko (jūrų paskautininko) laipsniui gauti, privalo dalyvauti Tarybos posėdyje.
19. Paskautininko (jūrų paskautininko) laipsnį galima suteikti skautui, kuris:
19.1. LS narys ne trumpiau kaip 2 pastaruosius metus;
19.2. yra ne jaunesnis, kaip 20 metų;
19.3. eina arba ėjo ne žemesnes kaip draugininko pavaduotojo pareigas ar yra tunto, krašto / konferencijos vadijos, LS Pirmijos, Kontrolės komisijos narys ne trumpiau kaip 2 metus;
19.4. per pastaruosius 2 metus yra baigęs arba pravedęs bent 1-erius LS patvirtintus ar kitus rekomenduojamus kvalifikacijos kėlimo kursus 2.
20. Skautininko (jūrų skautininko) laipsnį galima suteikti skautui, kuris:
20.1. būdamas LS nariu, daugiau nei 4 metus turi paskautininko (jūrų paskautininko) laipsnį;
20.2. eina arba ėjo ne žemesnes kaip draugininko pareigas ar yra tunto, krašto / konferencijos vadijos, LS Pirmijos, Tarybos, Kontrolės komisijos narys ne trumpiau kaip 2 metus;
20.3. per paskutinius 4 metus yra baigęs arba pravedęs bent 2-jus LS patvirtintus ar kitus rekomenduojamus kvalifikacijos kėlimo kursus.
21. Vyresniojo skautininko (jūrų vyresniojo skautininko) laipsnį galima suteikti skautui, kuris:
21.1. turi skautininko (jūrų skautininko) laipsnį ne trumpiau nei 10 metų;
21.2. yra baigęs arba pravedęs Medinių kauliukų (Gilwell) kursus;
21.3. ne trumpiau kaip 2 metus eina arba ėjo LS Pirmijos skyriaus vedėjo, Tarybos nario, Etikos ar Kontrolės komisijos nario, Vyriausiojo skautininko pareigas.
22. Vyresniškumo laipsnio suteikimui turi pritarti 2/3 LS Tarybos posėdyje dalyvaujančių LS Tarybos narių.
23. LS Taryba aukštesniųjų laipsnių teikimus svarsto 2 kartus per metus – Tarybos posėdžiuose prieš eilinį LS Suvažiavimą ir per LS Vadovų Sąskrydį.

IV. SKAUTININKŲ ĮŽODIS

24. Suteikus paskautininko (jūrų paskautininko) laipsnį duodamas skautininko įžodis. Įžodžio davimo tvarką nustato įžodžio davimo nuostatai.
25. Skautininku (jūrų skautininku) ir vyresniuoju skautininku (vyresniuoju jūrų skautininku) tampama nuo Tarybos sprendimo priėmimo dienos.
26. Vyresniškumo ženklas įteikiamas Tarybos posėdžio arba kito iškilmingo skautiško renginio metu.

V. VYRESNIŠKUMO LAIPSNIO NETEKIMAS

27. Vyresniškumo laipsnio netenkama:
27.1. laipsnio atsisakius, patvirtinant raštiškai;
27.2. rekomendavus LS Etikos komisijai ir patvirtinus 2/3 LS Tarybos narių.
28. Skautas, netekęs laipsnio, praranda teisę nešioti jį žyminčius ženklus.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

29. LS vyresniškumo laipsnių nuostatai įsigalioja nuo 2017-03-13.
30. Įsigaliojus LS vyresniškumo laipsnių nuostatams netenka galios LS 2014-10-26 vyresniškumo laipsnių nuostatai.

1 Netaikoma kandidatams - mokymų vadovams - kurie patys veda mokymus LS mastu. Tokiu atveju, kandidatas pristato LS Pirmijos mokymų koordinatoriaus raštišką patvirtinimą, kad kandidatas yra pravedęs konkrečius mokymus.

2 Kiti organizacijos rekomenduojami mokymai remiasi šiais kriterijais: atitinka LS Pirmijos rekomenduojamas mokymų temas; atitinka ir yra naudingi asmeniui pagal šiuo metu LS užimamas pareigas.

Parsisiųsti

Parsisiųsti PDF formatu

Atgal Į puslapio viršų