Lietuvos skautijos e-Nuostatai


LIETUVOS SKAUTIJOS VĖLIAVŲ, GAIRIŲ IR GAIRELIŲ NUOSTATAI

Kaunas, 1998 m. kovo mėn. 29 d., Nr. LS-N-19

I. VĖLIAVŲ ĮSIGIJIMAS, NAUDOJIMAS

1. Valstybines vėliavas įsigyja ir naudoja LS vienetai pradedant tuntu ir aukščiau.
2. Skautų vėliavas gali turėti visi LS vienetai pradedant draugove. Vėliava yra vieneto pastovumo ženklas.
3. Skautų vėliavos šventinamos, surašomas įteikimo aktas.
4. Visos vėliavos naudojamos su ypatinga pagarba iškilmingomis progomis, dalyvaujant jų vienetams.
5. Be vėliavų, vienetai dar naudoja gaires ir gaireles.
6. Gairės ir gairelės nešventinamos.
7. Gairės ir gairelės vartojamos iškylose, stovyklose, užsiėmimuose ir kt., kur dalyvaujama su vienetu ir veikiama skautų vardu.
8. Vienetas, neturintis savo vėliavos, jos vietoje gali naudoti gairę.
9. Vėliavos, gairės bei gairelės negali būti naudojamos politinių partijų organizuojamose akcijose ir ten, kur nedera dalyvauti LS vienetams.
10. Naudojamos valstybinės vėliavos turėtų būti maždaug vienodo dydžio. Valstybinės vėliavos negali būti mažesnės už skautų vėliavas.
11. Už vėliavų, gairių ir gairelių laikymą bei naudojimą atsakingi vienetų vadovai.

II. SKAUTŲ VĖLIAVOS

12. LS vėliavos ilgis 180 cm, plotis - 105 cm.
13. LS vėliavos baltos juostos plotis 80 cm, žalios - 25 cm. Ant baltos dalies 55 cm skersmens organizacijos ženklas, po juo užrašas "Lietuvos Skautija". Viršutiniame kampe, prie koto, tautinė trispalvė vėliavėlė (20 x 40 cm).
14. Draugovių ir tuntų vėliavų dydis 90 x 150 cm.
15. Draugovių ir tuntų vėliavos baltos dalies plotis 70 cm, žalios - 20 cm. Ant baltos dalies 50 cm skersmens organizacijos ženklas, po juo užrašomas vieneto pavadinimas ( pvz.: Pamario tuntas ). Viršutiniame kampe, prie koto, tautinė trispalvė (20 x 40 cm).
16. Draugovių ir tuntų vėliavos gali turėti kutus.
17. Draugovių ir tuntų vėliavų kotai 2.2 - 2.5 m aukščio. Jie turi būti lengvi, sudedami iš dviejų dalių.

n16_01

III. GAIRĖS IR GAIRELĖS

18. Gairės gaminamos vieneto nuožiūra.
19. Gairės privalo būti mažesnės už vėliavas.
20. Gairės formą, simbolius ir užrašus sukuria pats vienetas.
21. Gairelės trikampio formos. Plotis ( prie koto ) - 25 cm , ilgis - 35 cm.
22. Gairelės spalva derinama prie vieneto narių kaklaraiščių spalvos.
23. Vieneto simbolis ant gairelės juodos spalvos.
24. Gairelės kotas apvalus, natūralaus medžio, 150 - 170 cm aukščio.

IV. SKAUTŲ VĖLIAVOS ŠVENTINIMAS IR ĮTEIKIMAS

25. Skautų vėliavos šventinamos ir įteikiamos iškilmingomis progomis (sukaktuvių, tautinių ar skautų švenčių ir pan.) .
26. Vėliavai įteikti surašomas atitinkamas aktas.
27. Vėliava atnešama į bažnyčią susukta apsaugos makštyje. Bažnyčioje ją perima krikštatėviai, kurie nuima makštį ir išvynioja vėliavą. Po pašventinimo krikštatėviai ją neša pro išsirikiavusį vienetą, pradedant nuo kairės, ir apnešę grįžta į salės vidurį, kur iškilmingai įteikia vėliavą ir jos aktą vieneto vadovui.
28. Po įteikimo dalyviai sudaro apie vėliavą bei krikštatėvius ratą ir pagerbimui sušunka atitinkamą šūkį.
29. Vieneto vadovas vėliavą perduoda vėliavininkui ( rinktam ar paskirtam ) ir jo palydovams.
30. Nuo perėmimo už vėliavą atsakingas vieneto vadovas.

V. VĖLIAVININKŲ IR PALYDOVŲ PASKYRIMAS

31. Valstybinių vėliavų vėliavininkai ir jų palydovai yra kiekvieną kartą skiriami vieneto vadovo.
32. Skautų vėliavai vėliavininkas yra skiriamas arba renkamas tam tikram laikui, apie tai paskelbiant vieneto įsakyme. Prireikus, skiriami palydovai.
33. Vėliavos sargyba turi dėvėti tvarkingą uniformą.
34. Jei vėliavos laikomos vietoje ilgesnį laiką, sargyba po tam tikro laiko keičiama. Vadovai iš anksto tai numato ir paskiria pakaitą.

VI. VĖLIAVŲ LAIKYMAS, SAUGOJIMAS IR PAĖMIMAS NAUDOJIMUI

35. Vėliavos laikomos vieneto vadovo parinktoje, saugioje ir prideramoje vietoje.
36. Jei įmanoma, jos turi būti uždengtos ir apsaugotos nuo dulkių, karščio, saulės ir pan.
37. Už vėliavas atsako vieneto vadovas.
38. Vėliavas saugo ir prižiūri vėliavininkas.
39. Vėliavas paimti ar išduoti gali tik vėliavininkas kaskart vieneto vadovui įsakius.
40. Vienetui likviduojantis vėliavos perduodamos kam įsakyta, surašomas perdavimo aktas.
41. Vėliavai susidėvėjus, ji perduodama LS archyvui.

VII. VĖLIAVŲ NEŠIMO IR LAIKYMO BŪDAI

42. Vėliavos nešamos prieš save ( per vidurį ) arba atremtos į dešinį petį.
43. Nešant pro garbės tribūną, sargyba pasuka galvą į jos pusę; vėliavos nepalenkiamos; palydovai priglaudžia rankas prie šonų.
44. Vėliavą laikant vietoje, jos kotas atremiamas prieš save per vidurį į pagrindą ir laikomas abiem rankom.
45. Vėliavos niekad negali liesti grindų ar žemės.
46. Vėliava niekada nelaikoma horizontaliai, nenešama per daug palenkta pirmyn ar atgal.
47. Himno metu tautinė vėliava nelenkiama. Skautų vėliava ( giedant himną, pakylėjimo metu ) palenkiama į priekį 45º kampu.

VIII. VĖLIAVOS BAŽNYČIOJE IR KITUR IŠKILMIŲ METU

48. Visos vėliavos laikomos vienoje eilėje, nustatyta tvarka.
49. Įnešant vėliavas, išrikiuotam vienetui duodama komanda: "Ramiai! Vėliavas gerbt!". Visi stovi ramiai ir pasuka galvas lydėdami vėliavas. Komanduojantis ir ne rikiuotėje esą vadovai saliutuoja. Vėliavos įnešamos ir pastatomos dešiniajame sparne arba kitoje vadovybės nurodytoje vietoje. Po to duodama komanda: "Pagerbta!".
50. Vėliavas įnešant į bažnyčią nekomanduojama, bet vienetų nariai atsistoja ir palydi ją akimis. Vėliava pastatoma bažnyčios administracijos nurodytoje vietoje. Pamaldom pasibaigus vėliavos iš bažnyčios išnešamos prieš išeinant žmonėms.
51. Vadovybei nurodžius, kaip gedulo ženklas, prie skautų vėliavos gali būti pririštas gedulo kaspinas viršuje, arba pati vėliava perrišama kaspinu pusiau.

IX. VĖLIAVOS STOVYKLOJE

52. Vėliavos stovykloje keliamos saulei tekant ir leidžiamos saulei leidžiantis.
53. Vėliavos kėlimo ir nuleidimo tvarka:
53.1. Kėlimas. Iš anksto paskiriama kiekvienai vėliavai po tris ar mažiau vėliavinikus. Davus komandą : "Vėliavininkai prie vėliavų!", jie, nešdami vėliavas ant priglaustos prie kūno kairės rankos, išeina iš rikiuotės, nužygiuoja vorele prie stiebų, atsistoja už jų veidu į rikiuotę ir pririša vėliavas prie stiebų. Davus komandą: "Ramiai! Vėliavas gerbt!" vėliavininkai sparčiai iškelia ir pririša vėliavas. Davus komandą: "Pagerbta!" ta pačia tvarka grįžta į rikiuotę. Himnas, malda bei kt. atliekama vėliavas iškėlus.
53.2. Nuleidimas vyksta tokia pačia tvarka, kaip ir kėlimas.

X. VĖLIAVŲ PAGERBIMAS

54. Skautas bet kur ir bet kada pagerbia vėliavas.
55. Vėliava pagerbiama atsistojimu, stovėjimu ramiai, palydėjimu akimis ir, jei reikia, saliutu. Būdamas su uniforma skautas rikiuotėje stovi ramiai.
56. Kai vėliava pranešama pro šalį, atsistojama ramiai ( vėliavai artėjant ) ir palydima akimis, kol nutolsta.
57. Praeidamas pro vėliavą skautas pradeda saliutuoti bent 6 žingsniai prieš vėliavą ir baigia 4 žingsniai už vėliavos. Stovint rikiuotėje, galvos pasukamos vėliavos pusėn, rankos prispaudžiamos prie šonų. Vadovai, nesantys rikiuotėje, pasuka galvas ir saliutuoja.

XI. GAIRIŲ NAUDOJIMAS

58. Kai gairė naudojama vietoje vėliavos ( iškilmių, įžodžio metu ) arba stovykloje keliama ir nuleidžiama, skautas ar skautų vienetas elgiasi, kaip aprašyta vėliavų skyriuje.
59. Kitais atvejais gairė visados būna prie savo vieneto, pav.: stovykloje, žygyje - nešama drauge, sueigose - pastatoma šone ir pan.
60. Gairės turi būti gerai prižiūrimos, užlaikomos ir tinkamai naudojamos. Žygio metu gairės nešamos ant peties.

XII. GAIRELIŲ LAIKYMAS IR NAUDOJIMAS

61. Skilčių ar būrelių gairelės laikomos būkle, skilties - būrelio kampelyje arba nurodytoje vietoje.
62. Skilčių ar būrelių gaireles laiko ir prižiūri skiltininkas.
63. Paprastai ten, kur dalyvauja skiltis ar būrelis, drauge būna ir jų gairelės.
64. Ant gairelės koto leidžiama rišti varžybose, stovyklose, sporte ar kitur laimėtus gairelės kaspinus ir pan., vadovybės nustatytam laikui.
65. Žygio metu gairelė nešama ant peties. Sustojus gairelė laikoma prie dešinio šono, jos kotui liečiant dešinę koją.
66. Skilčiai "gerbiant" pav.: vėliavą, skaitant įsakymą, raportuojant ir pan., gairelė palenkiama ant ištiestos rankos pirmyn, jos koto pagrindą paliekant pirmykštėje padėtyje.

Parsisiųsti

Parsisiųsti PDF formatu

Atgal Į puslapio viršų