Lietuvos skautijos e-Nuostatai


LIETUVOS SKAUTIJOS NARYSTĖS NUOSTATAI

Vilnius, 2017 m. birželio mėn. 21 d., Nr. LS-N-22

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos skautijos (toliau – LS) nario mokestis – tai visų LS narių per metus mokamas nustatyto dydžio mokestis, patvirtinantis narystę organizacijoje.
2. LS narys, nesusimokėjęs nario mokesčio, netenka narystės organizacijoje bei įstatuose ir kituose LS nuostatuose numatytų teisių ir pareigų.
3. Vadovui patvirtinus kandidato prašymą tapti LS nariu, kandidatas sumoka stojamąjį mokestį, lygų nario mokesčiui už einamuosius metus.

II. NARIO MOKESČIO DYDIS

4. LS nario mokesčio dydis – 9 EUR.
5. Jeigu šeimoje yra 2 LS nariai, nario mokestis – 8 EUR, jei 3 LS nariai – 5 EUR, jei 4 ir daugiau LS narių – 3 EUR vienam asmeniui.
6. LS nariai, vyresni nei 29 metų (iki ateinančių kalendorinių metų liepos 1 d. sulauksiantys 30 metų) ir pagal LS struktūrinius nuostatus neužimantys vadovaujančių pareigų, moka 15 EUR nario mokestį. LS pirmijos, Etikos komisijos, Kontrolės komisijos ir LS tarybos nariai, vyresni nei 29 metų, moka kaip vadovaujančias pareigas užimantys vadovai.
7. Į šeimoje esančių LS narių skaičių įskaičiuojami visi (vyresni ir jaunesni nei 29 metų), tačiau nuolaidos taikomos tik nuo 9 EUR mokesčio (pvz., šeimoje yra keturi LS nariai: du jaunesni nei 29 metų, ir du vyresni nei 29 metų, iš kurių tik vienas užima vadovaujančias pareigas – tada nario mokestis atitinkama tvarka yra 3 EUR, 3 EUR, 3 EUR, 15 EUR).

III. NARIO MOKESČIO MOKĖJIMAS

8. LS nario mokestis mokamas bankiniu pavedimu.
9. Nario mokesčio žiniaraštis elektronine forma siunčiamas LS administracijos skyriui LS pirmijos nustatyta tvarka.
10. LS nario mokestį narys moka už ateinančius metus (pvz., už 2017 metus moka 2016 metais). Nario mokestis už ateinančius metus mokamas einamaisiais metais nuo liepos 1 d. iki gruodžio 1 d.

IV. NARIO PAŽYMĖJIMAS

11. LS nario pažymėjimas (toliau pažymėjimas) yra dokumentas, patvirtinantis, kad jį turintis asmuo yra LS narys.
12. Pažymėjimas išduodamas ir tęsiamas pilnateisiams organizacijos nariams.
13. LS nario pažymėjimas galioja kalendorinius metus - iki datos, kuri nurodyta holograminiame lipduke.
14. Nelikus vietos pratęsimo hologramai klijuoti nemokamai išduodamas naujas LS nario pažymėjimas.
15. Pažymėjimas išduodamas LS pirmijos nustatyta tvarka.

V. KITI MOKESČIAI

16. LS padaliniui (draugovei, tuntui, kraštui/konferencijai) laiku sumokėjus nario mokestį, kraštui/konferencijai grąžinama 10 proc. sumokėtos sumos. Grąžinimo tvarką nustato LS pirmija.
17. Sprendimus dėl nario mokesčio rinkimo vienete tvarkos ir paskirstomos grąžinamos sumos (tuntams, draugovėms/ laivams, kraštui/ konferencijai ar mišriai), sprendžia krašto/ konferencijos vadija.
18. LS nariui pasitraukus iš organizacijos, LS nario mokestis negrąžinamas.
19. LS struktūriniai padaliniai gali rinkti papildomą LS padalinio nario mokestį.

VI. VISO GYVENIMO NARYSTĖS MOKESTIS

20. LS viso gyvenimo narystės mokesčio dydis – 600 EUR.
21. LS viso gyvenimo narystės mokesčio apskaitos, mokėjimo ir administravimo tvarką nustato LS pirmija.

VII. GARBĖS NARYS

22. Garbės nario vardas suteikiamas Lietuvos ir užsienio piliečiams, ne LS nariams, bet sutinkantiems jais būti ir nusipelniusiems Lietuvos skautijai Lietuvoje.
23. Garbės nario vardą suteikia LS Taryba.
24. Apie garbės nario vardo suteikimą pranešama raštu. Garbės narys gali būti apdovanojamas LS garbės ženklais.
25. Garbės narys turi tas pačias teises kaip ir tikrasis narys išskyrus balsavimo teisę ir galimybę būti renkamu į LS struktūrinių vienetų valdymo organus.
26. Garbės nariai atleidžiami nuo LS nario mokesčio.
27. Garbės nario vardas gali būti panaikintas:
27.1. pateikus raštišką prašymą LS Tarybai;
27.2. LS Tarybai nusprendus Etikos komisijos teikimu.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

28. LS nario mokesčio nuostatai įsigalioja nuo 2017 m. birželio 21 dienos.
29. Įsigaliojus LS nario mokesčio nuostatams netenka galios 2014-10-26 LS nario mokesčio nuostatai, 2007-11-17 Nario pažymėjimo nuostatai ir 2001-02-09 Garbės narių nuostatai.

Parsisiųsti

Parsisiųsti PDF formatu

Atgal Į puslapio viršų