Lietuvos skautijos e-Nuostatai


LIETUVOS SKAUTIJOS ĮŽODŽIO DAVIMO NUOSTATAI

Vilnius, 2017 m. birželio 21 d., Nr. LS-N-05-01

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos skautijos (toliau - LS) įžodžio davimo nuostatai nustato įžodžio davimo tvarką LS nariams.
2. Skautų įžodis – garbingas, laisvu noru duotas pasižadėjimas stengtis vykdyti įžodyje nusakomus tikslus gyvenime. Tai nėra priesaika ir jis neįpareigoja kaip priesaika.
3. Įžodis duodamas prieš Lietuvos skautijos, savo vieneto arba Lietuvos Valstybinę ar Istorinę vėliavą, skautų stovyklose, renginiuose ar šventėse.
4. Įžodis įpareigoja stengtis tapti geru žmogumi, mylėti Dievą, Tėvynę, padėti Artimui. Jis įpareigoja nuolat tobulėti, bręsti protu, stiprėti kūnu.
5. Teisę duoti įžodį turi asmuo, atitinkantis duodamo įžodžio reikalavimus ir susimokėjęs Lietuvos skautijos nario mokestį.
6. Įžodis duodamas individualiai.
7. Įžodį priima ir veda vadovas, davęs skautininko įžodį, t.y. turintis ne žemesnį kaip paskautininko laipsnį (toliau – Skautininkas).

II. BENDRA ĮŽODŽIO DAVIMO EIGA

8. Skautai įžodžio davimo šventėje dalyvauja vilkėdami tvarkingą, LS uniformos nuostatus atitinkančią uniformą.
9. Skautai skiltimis pagal vieneto tradicijas išsirikiuoja įžodžio davimo vietoje. Rikiuotės priekyje stovi Skautininkas, vieneto, kurio nariai duoda įžodį, vadovai ir garbės svečiai. Paliekama vieta vėliavai.
10. Įžodį duosiantys kandidatai išrikiuojami priešais Skautininką.
11. Skautininkas pristato koks įžodis dabar vyks, sukomanduoja:
11.1 –“Vėliavą įnešt, vėliavą mažuoju saliutu gerbt”. Įnešama vėliava į jai skirtą vietą. Sukomanduojama: -“Pagerbta”.
11.2 Jei įžodis vyksta rikiuotės metu ir vėliava jau yra rikiuotėje, 11.1 punktas praleidžiamas.
12. Perskaitomas įsakymas, leidžiantis duoti įžodį. Įsakymas turi turėti numerį, datą ir draugininko arba tuntininko parašą. Įsakyme turi būti nurodyta: vardas, pavardė, gimimo data, draugovė, skiltis.
13. Klausiama: -“Broli (sese) <nurodomas vardas> ar esi pasiruošęs duoti įžodį?” (“Ar esi pasiruošęs tapti <nurodoma amžiaus grupė>?”).
13.1 Kandidatui atsakius - “Taip!”, Skautininkas sukomanduoja: - “Prieik prie vėliavos!”;
13.2 Kandidatui atsakius - “Ne!”, kandidato tiesioginis vadovas palydi kandidatą iš įžodžio vietos.
14. Komanduojama: "Įžodį duot, įžodį didžiuoju saliutu gerbt!" Visi skautai įžodį pagerbia didžiuoju saliutu, svečiai įžodį pagerbia atsistojimu. Pasakęs įžodžio tekstą, skautas priklaupia ant vieno kelio ir pabučiuoja vėliavą (jos apatinį kampą).
15. Seka komanda: -"Pagerbta!" Davusiajam įžodį, Skautininkas arba jo pakviestas ir tam teisę turintis vadovas užriša kaklaraištį ir pasveikina. Naujasis kaklaraištis niekada nerišamas ant senojo. Prieš užrišant naująjį kaklaraištį, senasis kaklaraištis nurišamas ir atiduodamas kandidatui. “Gerojo darbelio“ mazgelį užriša Skautininko pakviestas skautas. Po viso to skautas, davęs įžodį, kviečiamas prisijungti prie savo vieneto.
16. Tokia pačia seka įžodį duoda kitas kandidatas.
17. Kai visi įsakyme paskelbti davė įžodį, komanduojama:
17.1 “Vėliavą išnešt, vėliavą mažuoju saliutu gerbt.”, vėliava išnešama, naujieji skautai sveikinami, pagal vieneto tradicijas priimami į vienetą;
17.2 Jei įžodis vyksta rikiuotės metu 17.1. punktas praleidžiamas, toliau tęsiant rikiuotę.

III. JAUNESNIOJO SKAUTŲ ĮŽODIS

18. Jaunesniojo skauto įžodžio tekstas:
"Aš pasižadu stengtis mylėti Dievą, Tėvynę, vykdyti jaunesniųjų skautų priesakus ir kasdien padaryti gerą darbelį".
Jaunesniojo jūrų skautų įžodžio tekstas:
“Aš pasižadu stengtis mylėti Dievą, Tėvynę, Jūrą, vykdyti jaunesniųjų skautų priesakus ir kasdien padaryti gerą darbelį“
19. Jaunesniojo skauto įžodis duodamas nuo 6 iki 10 metų amžiaus.
20. Kandidatas turi būti susipažinęs su skautišku judėjimu ir įžodžio tekstu.
21. Įžodis duodamas dalyvaujant visai draugovei, pakviečiant tėvus, globėjus. Aplinka turi būti draugiška, maloni, tokia, kad duodantysis įžodį pajustų tikrai ateinąs į skautišką šeimą. Nerekomenduotini per dideli susibūrimai, kurie blaškytų, neleistų susikoncentruoti įžodžiui.
22. Patartina įžodį duoti gamtoje, vietovėje, susijusioje su kokiu nors istoriniu įvykiu, prie laužo ar vandens telkinio.
23. Toliau seka bendra įžodžio davimo eiga.
24. Po įžodžio davimo skautas priimamas į vienetą pagal vieneto tradicijas. Tradicijos turi būti tokios, kad davęs įžodį skautas pasijustų mieloje brolių ir sesių šeimoje.

IV. SKAUTO ĮŽODIS

25. Skauto įžodžio tekstas:
"Brangindamas (-a) savo garbę, aš pasižadu stengtis tarnauti Dievui ir Tėvynei, padėti Artimui ir vykdyti skautų (-čių) priesakus. "
Jūrų skauto įžodžio tekstas:
"Brangindamas (-a) savo garbę, aš pasižadu stengtis tarnauti Dievui ir Tėvynei, mylėti Jūrą, padėti Artimui ir vykdyti skautų (-čių) priesakus."
26. Skauto įžodis duodamas nuo 10 iki 14 metų amžiaus.
27. Įžodį gali duoti skautas, išėjęs jaunesnės amžiaus grupės I patyrimo laipsnio arba atitinkamos amžiaus grupės kandidato programą.
28. Patartina įžodį duoti gamtoje, vietovėje, susijusioje su kokiu nors istoriniu įvykiu, prie laužo ar vandens telkinio. Aplinka turi būti iškilminga, pažyminti įvykio svarbą duodančiajam įžodį.
29. Įžodis duodamas dalyvaujant skauto ar vyresnį patyrimo laipsnį turintiems skautams ir vadovams pakviečiant tėvus, globėjus ir kitus svečius.
30. Prieš įžodžio davimą jaukioje vietoje draugininkas su vyresniaisiais skautais atlieka kvotą, t.y. pasikalba su kandidatu, pateikia jam klausimų, susijusių su skautavimu.
31. Įžodis duodamas vadovaujantis bendra įžodžio davimo eiga.
32. Po įžodžio davimo skautas priimamas į vienetą pagal vieneto tradicijas. Tradicijos turi būti tokios, kad davęs įžodį skautas pasijustų mieloje brolių ir sesių šeimoje.

V. PATYRUSIO SKAUTO ĮŽODIS

33. Patyrusio skauto įžodžio tekstas:
"Brangindamas (-a) savo garbę, aš pasižadu stengtis tarnauti Dievui ir Tėvynei, padėti Artimui, vykdyti skautų (-čių) priesakus ir būti pavyzdžiu jaunesniesiems skautams."
Patyrusių jūrų skautų įžodžio tekstas:
"Brangindamas (-a) savo garbę, aš pasižadu stengtis tarnauti Dievui ir Tėvynei, mylėti Jūrą, padėti Artimui, vykdyti skautų (-čių) priesakus ir būti pavyzdžiu jaunesniesiems skautams."
34. Patyrusio skauto įžodis duodamas nuo 14 iki 18 metų amžiaus.
35. Įžodį gali duoti skautas, išėjęs jaunesnės amžiaus grupės I patyrimo laipsnio arba atitinkamos amžiaus grupės kandidato programą.
36. Patartina įžodį duoti gamtoje, vietovėje, susijusioje su kokiu nors istoriniu įvykiu, prie laužo ar vandens telkinio. Aplinka turi būti iškilminga, pažyminti įvykio svarbą duodančiajam įžodį.
37. Įžodis duodamas dalyvaujant patyrusio skauto ar vyresnį patyrimo laipsnį turintiems skautams ir vadovams pakviečiant tėvus, globėjus ir kitus svečius.
38. Prieš įžodžio davimą jaukioje vietoje draugininkas su vyresniaisiais skautais atlieka kvotą, t.y. pasikalba su kandidatu, pateikia jam klausimų, susijusių su skautavimu.
39. Įžodis duodamas vadovaujantis bendra įžodžio davimo eiga.
40. Po įžodžio davimo skautas priimamas į vienetą pagal vieneto tradicijas. Tradicijos turi būti tokios, kad davęs įžodį skautas pasijustų mieloje brolių ir sesių šeimoje.

VI. VYRESNIOJO SKAUTO ĮŽODIS

41. Vyr. skauto įžodis duodamas laikantis vyr. skautų tradicijų ir patvirtintų reguliaminų.
42. Vyr. skauto įžodis yra garbingas, laisvu noru duotas pasižadėjimas vykdyti prisiimtas pareigas.
43. Vyr. skauto įžodis duodamas nuo 18 iki 29 metų amžiaus.
44. Kandidatas turi būti pabaigęs kandidato į vyr. skautus programą.
45. Vyr. skauto įžodžio davimo vieta ir data yra neskelbiama.

VII. SUAUGUSIO SKAUTYBĖJE ĮŽODIS

46. Suaugusio skautybėje įžodžio tekstas:
“Brangindamas (-a) savo garbę aš pasižadu stengtis tarnauti Dievui ir Tėvynei, padėti Artimui, vykdyti skautų (-čių) priesakus ir visomis jėgomis dirbti skautijos gerovei.“
Suaugusio skautybėje jūrų skauto įžodžio tekstas:
“Brangindamas (-a) savo garbę aš pasižadu stengtis tarnauti Dievui ir Tėvynei, mylėti Jūrą, padėti Artimui, vykdyti skautų (-čių) priesakus ir visomis jėgomis dirbti skautijos gerovei.“
47. Suaugusio skautybėje įžodis duodamas krašto / konferencijos arba tunto vadovų iškilmingoje sueigoje, renginyje arba stovykloje.
48. Suaugusio skautybėje įžodis yra garbingas, laisvu noru duotas pasižadėjimas vykdyti prisiimtas pareigas.
49. Suaugusio skautybėje įžodį turi teisę duoti asmuo, ne jaunesnis nei 18 metų, kuris nėra davęs skautininko įžodžio, rekomendavus vieneto vadovui ir pritarus tunto, krašto / konferencijos vadovų sueigai arba LS vadovybei.

VIII. SKAUTININKO ĮŽODIS

50. Skautininko įžodžio tekstas:
“Brangindamas (-a) savo garbę aš pasižadu stengtis tarnauti Dievui ir Tėvynei, padėti Artimui, vykdyti skautų (-čių) priesakus ir visomis jėgomis dirbti Lietuvos skautijos gerovei.“
Jūrų skautininko įžodžio tekstas:
“Brangindamas(-a) savo garbę, aš pasižadu stengtis tarnauti Dievui, Tėvynei ir Artimui, vykdyti skautų (-čių) priesakus ir visomis jėgomis dirbti Lietuvos skautijos gerovei ir Lietuvos jūrinei idėjai.
51. Skautininko įžodis duodamas iškilmingoje skautininkų sueigoje.
52. Skautininko įžodis yra garbingas, laisvu noru duotas pasižadėjimas vykdyti prisiimtas pareigas.
53. Skautininko įžodį turi teisę duoti asmuo, kuriam LS tarybos nutarimu suteiktas paskautininko laipsnis vadovaujantis LS vyresniškumo laipsnių nuostatais.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

54. LS įžodžio davimo nuostatai įsigalioja nuo 2017 m. birželio mėn. 21 d.
55. Įsigaliojus LS įžodžio davimo nuostatams netenka galios 2002-02-02 LS įžodžio davimo nuostatai.

Parsisiųsti

Parsisiųsti PDF formatu

Atgal Į puslapio viršų