Lietuvos skautijos e-Nuostatai


LIETUVOS SKAUTIJOS GARBĖS ŽENKLŲ NUOSTATAI

Kaunas, 2017 m. rugpjūčio 31 d., Nr. LS-N-04-02

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos skautijos (toliau - LS) Vyriausiasis skautininkas ir Taryba, apdovanoja asmenis LS garbės ženklais už nuopelnus Lietuvai, lietuvių tautai ar LS.
2. Apdovanojimas garbės ženklu yra apdovanojamo asmens nuopelnų pripažinimas ir padėka už atliktus darbus LS.
3. LS garbės ženklus steigia, keičia ir panaikina Taryba.
4. LS garbės ženklai yra šie:
4.1. Ordinas Už Nuopelnus;
4.2. Lelijos ordinas;
4.3. Padėkos ordinas;
4.4. Geležinio Vilko ordinas;
4.5. Inkaro ordinas;
4.6. Gyvybės Gelbėjimo Kryžius.

II. GARBĖS ŽENKLAI
ORDINAS UŽ NUOPELNUS

5. Ordinu Už Nuopelnus LS narys gali būti apdovanojamas žemiau nurodytomis sąlygomis:
5.1. yra LS narys 4 metus;
5.2. vadovavo draugovei ar ėjo kitas aukštesnes pareigas ne trumpiau kaip 2 metus;
5.3. dalyvavo su savo vadovaujamu vienetu dvejose skautų stovyklose arba jose užėmė kitas pagrindines pareigas;
5.4. atliktu darbu pasitarnavo LS.

LELIJOS ORDINAS

6. Lelijos ordinu gali būti apdovanojamas skautininko ar aukštesnį laipsnį turintis LS narys už didelius nuopelnus LS, žemiau nurodytomis sąlygomis:
6.1. yra apdovanotas ordinu Už Nuopelnus;
6.2. vadovavo tuntui ar ėjo kitas aukštesnes pareigas ne trumpiau kaip 3 metus;
6.3. turi skautininko laipsnį ne trumpiau kaip 10 metų;
6.4. prisidėjo prie LS idėjų stiprinimo ar jos organizacinės struktūros stiprinimo.

PADĖKOS ORDINAS

7. Padėkos ordinu gali būti apdovanotas skautininko ar aukštesnį laipsnį turintis LS narys už ypatingus nuopelnus LS, žemiau nurodytomis sąlygomis:
7.1. yra apdovanotas Lelijos ordinu;
7.2. vadovavo tuntui ar ėjo kitas aukštesnes pareigas ne trumpiau kaip 3 metus;
7.3. turi skautininko laipsnį ne trumpiau kaip 15 metų;
7.4. prisidėjo prie LS idėjų stiprinimo ar jos organizacinės struktūros stiprinimo.
8. LS narys, neatitinkantis 7 punkte nurodytų reikalavimų, Padėkos ordinu gali būti apdovanojamas už valstybiniu lygmeniu pripažintus ypatingus pasiekimus ar nuopelnus Lietuvai ir lietuvių tautai.

GELEŽINIO VILKO ORDINAS

9. Geležinio Vilko ordinu gali būti apdovanojamas vyresniojo skautininko laipsnį turintis LS narys už nepaprastus nuopelnus LS, žemiau nurodytomis sąlygomis:
9.1. yra apdovanotas Padėkos ordinu;
9.2. vadovavo kraštui ar ėjo kitas aukštesnes pareigas ne trumpiau kaip 3 metus;
9.3. turi vyresniojo skautininko laipsnį ne trumpiau nei 10 metų;
9.3 prisidėjo prie LS idėjų stiprinimo ar jos organizacinės struktūros stiprinimo.

INKARO ORDINAS

10. Inkaro ordinu gali būti apdovanojamas paskautininko ar aukštesnį skautininko laipsnį turintis LS narys už ypatingus nuopelnus jūriniam skautavimui, žemiau nurodytomis sąlygomis:
10.1. aktyvus LS narys ne trumpiau kaip 5 metai;
10.2. vadovavo tuntui ar ėjo kitas aukštesnes pareigas ne trumpiau nei 3 metus;
10.3. prisidėjo prie jūrinio skautavimo idėjų puoselėjimo ir stiprinimo.

GYVYBĖS GELBĖJIMO KRYŽIUS

11. LS narys, išgelbėjęs gyvybę kitam žmogui, yra apdovanojamas Gyvybės Gelbėjimo Kryžiumi.
12. Žuvus LS nariui gelbstint gyvybę kitam žmogui Gyvybės Gelbėjimo Kryžius įteikiamas žuvusiojo artimiesiems.

III. GARBĖS ŽENKLŲ SUTEIKIMAS NE LS NARIAMS

13. Ne LS narys apdovanojamas ordinu Už Nuopelnus, jei nuoširdžiu rūpestingumu ir darbu, moraline ir materialine parama žymiai pagerino veikimo sąlygas draugovei, tuntui ar kitam aukštesniam vienetui.
14. Inkaro ordinu gali būti apdovanojamas ne LS narys už ypatingus nuopelnus jūriniam skautavimui.
15. Ne LS narys apdovanojamas Padėkos ordinu, jei rūpestingu darbu, moraline ar materialine parama žymiai palengvino veikimo sąlygas visai LS.

IV. PRISTATYMAI IR APDOVANOJIMAI

16. LS nariai apdovanojami LS garbės ženklais ypatingais atvejais.
17. Apdovanojimui LS garbės ženklais pristato:
17.1. draugininkas - savo draugovės narius;
17.2. tuntininkas - savo tunto, vadijos narius;
17.3. krašto / konferencijos seniūnas - draugininkus, tuntininkus, krašto / konferencijos vadijos narius;
17.4. Vyriausiasis skautininkas - krašto / konferencijos seniūnus, Pirmijos narius;
17.5. Tarybos pirmininkas - Tarybos narius ir Kontrolės komisijos narius bei kitus asmenis nusipelniusius Lietuvai, lietuvių tautai ar LS.
18. LS ordinu Už Nuopelnus apdovanoja Vyriausiasis skautininkas, kitais LS garbės ženklais apdovanoja Taryba.
19. LS nariai gali būti apdovanojami visais LS garbės ženklais. Asmenys, kurie nėra LS nariai, gali būti apdovanojami: ordinu Už Nuopelnus, Inkaro ordinu ir Padėkos ordinu.
20. Garbės ženklas teikiamas asmeniškai. Jei nominantas negali atsiimti apdovanojimo, Taryba arba Vyriausiasis skautininkas randa kitą progą (iškilmingo skautiško renginio metu, stovyklos metu ar kt.) įteikti ženklą. Jeigu apdovanojamasis miršta nespėjęs gauti LS garbės ženklo, garbės ženklas įteikiamas jo artimiesiems.
21. Asmuo gali netekti LS garbės ženklo ir teisės jį nešioti:
21.1. pats jo atsisakęs;
21.2. Etikos komisijai pasiūlius, Tarybos sprendimu;
21.3. Atskiru Tarybos sprendimu.
22. Apie įvykusius apdovanojimus skelbiama informacinėje sklaidoje.

V. GARBĖS ŽENKLŲ DĖVĖJIMAS

23. Garbės ženklų juostelės dėvimos kairėje uniformos marškinių pusėje, virš “metinių” žvaigždučių. Garbės ženklų juostelės segamos iš dešinės į kairę tokiu eiliškumu: ordinas Už Nuopelnus, Lelijos ordinas, Padėkos ordinas ir Gyvybės Gelbėjimo Kryžius. Inkaro ordinas segamas virš garbės ženklų juostelių. Geležinio Vilko ordinas - ant juostos po kaklu.
24.  Kitų organizacijų  garbės  ženklai  dėvimi  LS  garbės  ženklų  kairėje.  
25. Garbės ženklai gali būti dėvimi:
25.1. Valstybinių švenčių dienomis;
25.2. Iškilmingose skautų sueigose ir iškilmėse.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

26. LS garbės ženklų nuostatai įsigalioja nuo 2017 08 31.
27. Įsigaliojus šiems LS garbės ženklų nuostatams netenka galios 2013 05 12 LS garbės ženklų nuostatai.

Parsisiųsti

Parsisiųsti PDF formatu

Atgal Į puslapio viršų