Lietuvos skautijos e-Nuostatai


LIETUVOS SKAUTIJOS ETIKOS KOMISIJOS NUOSTATAI

Kaunas, 2001 m. balandžio mėn. 7 d., Nr. LS-N-02

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos skautijos Etikos komisija (toliau – komisija) – suvažiavime renkamas organas, nagrinėjantis svarbesnius LS narių nusižengimus skautavimo principams, tvarkai ar drausmei.
2. Komisija savo veikloje vadovaujasi:
2.1. LS įstatais, nuostatais;
2.2. Skautų įžodžiu, priesakais, įsakymais;
2.3. LS suvažiavimo bei Tarybos priimtais nutarimais;
2.4. Skautiškomis etikos normomis.

KOMISIJOS SUDĖTIS IR PAVALDUMAS

3. Komisija susideda iš 3 narių, renkamų suvažiavime ir turinčių sprendžiamąjį balsą.
4. Komisijos darbe dalyvauja 2 suvažiavime rinkti kandidatai, turintys patariamąjį balsą.
5. Komisijos nariais renkami vadovai, ne jaunesni kaip 25 metų amžiaus, turintys skautininko laipsnį.
6. Komisijos pirmininką, vadovaujantį komisijos darbui, renka komisijos nariai iš savo tarpo pirmojo posėdžio metu.
7. Komisijos nariui negalint eiti savo pareigų (pačiam atsistatydinus ar nedalyvaujant komisijos darbe ilgiau kaip metus ir komisijos prašymu nario įgaliojimus sustabdžius Tarybai), jo vietą komisijoje užima kandidatas, surinkęs daugiausia balsų suvažiavime.

KOMISIJOS KOMPETENCIJA

8. Komisijos pareigos:
8.1. Komisija analizuoja ir aiškina skautų principus, vertybes, skautiškas etikos normas, įstatus, nuostatus bei nusižengimus jiems.
8.2. Komisija privalo nagrinėti visus ginčus, skundus, nusižengimus skautavimo principams, inicijuotus Tarybos narių, Pirmijos bei Kontrolės komisijos.
8.3. Komisija privalo išnagrinėti prašymą ir pateikti išvadas Tarybai per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos.
9. Komisijos narių teisės:
9.1. Komisijos nariai turi teisę patikrinti patyrimo laipsnių ir specialybių įsisavinimo lygį, žemesniųjų vyresniškumo laipsnių suteikimo pagrįstumą, kandidatų paruošimą įžodžio davimui, vieneto vedamą dokumentaciją.
9.2. Komisijos nariai turi teisę stebėtojų teisėmis dalyvauti LS ir LS vienetų renginiuose.
10. Komisijos sprendimai įsigalioja juos patvirtinus LS Tarybai.

KOMISIJOS SIŪLOMOS DRAUSMINĖS NUOBAUDOS

11. Komisija, išnagrinėjusi prašymą, gali siūlyti tokias drausmines nuobaudas:
11.1. Papeikimą;
11.2. Griežtą papeikimą;
11.3. Šalinimą iš užimamų pareigų arba šalinimą iš LS.
12. Už tyčinius bei pasikartojančius nusižengimus taikomos griežtesnės nuobaudos negu už nusižengimus dėl neatsargumo ar aplaidumo.
13. Už vieną nusižengimą taikoma tik viena drausminė nuobauda. Už antrą per metus gautą tokią pat nuobauda, skiriama griežtesnė nuobauda.
14. Drausminė nuobauda turi būti paskirta ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo nusižengimo paaiškėjimo dienos. Negalima skirti nuobaudos praėjus 1 metams nuo nusižengimo.
15. LS narys laikomas nebaustu drausmine nuobauda ( išskyrus nuobaudą – šalinimą nuo užimamų pareigų arba šalinimą iš LS), kai nuo nuobaudos skyrimo praėjo ne mažiau kaip 1 metai.

Parsisiųsti

Parsisiųsti PDF formatu

Atgal Į puslapio viršų