Lietuvos skautijos e-Nuostatai


LIETUVOS SKAUTIJOS ATSTOVŲ TARPTAUTINIUOSE RENGINIUOSE NUOSTATAI

Kaunas, 2017 m. kovo 30 d., Nr. LS-N-01-02

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos skautijos (toliau – LS) atstovų tarptautiniuose renginiuose nuostatai (toliau - Nuostatai) skirti organizacijos nariams, dalyvaujantiems renginiuose ir atstovaujantiems Lietuvos skautijai. 2. Nuostatuose naudojamos sąvokos:
2.1. delegatas – LS narys, patvirtintas siunčiančio LS pirmijos (toliau - Pirmija) skyriaus ir/ ar LS tarybos (toliau - Taryba);
2.2. delegacijos vadovas – pilnametis LS narys, paskirtas koordinuoti delegaciją;
2.3. delegacija – delegacijos vadovas ir delegatai, dalyvaujantys renginyje;
2.4. reprezentaciniai renginiai – konferencijos, sąskrydžiai, simpoziumai ir kiti renginiai, į kuriuos LS nariai važiuoja atstovauti LS interesams;
2.5. jaunimo programos renginiai – skautiškų ir kitų organizacijų stovyklos, susitikimai, pažintiniai ir kiti renginiai, kuriuose vykdoma ugdomoji veikla;
2.6. kvalifikacijos kėlimo renginiai – seminarai, mokymai, kursai ir kiti tokio pobūdžio renginiai.

II. LS ATSTOVAI TARPTAUTINIUOSE RENGINIUOSE

3. Renginiai užsienyje skirstomi į:
3.1. reprezentacinius renginius;
3.2. jaunimo programos renginius;
3.3. kvalifikacijos kėlimo renginius;
3.4. kitus, su LS veikla susijusius renginius.
4. Renginiai gali būti organizuojami Pasaulio skautų organizacijos (toliau PSJO), PSJO pripažintų nacionalinių organizacijų bei kitų organizacijų.
5. Delegatai ar delegacijos, planuojančios keliauti į renginius, apie tai turi informuoti LS užsienio reikalų skyriaus (toliau – URS) koordinatorių nemažiau kaip 30 dienų iki išvykimo.
6. Delegatų ir delegacijų vadovų veikla turi būti suderinta su URS koordinatoriumi.
7. Delegatai ir delegacijos vadovai, atstovaudami LS, turi dėvėti atstovavimo kaklaraištį. Jis dėvimas visų jaunimo programos amžiaus grupių ir suaugusių LS narių, nepriklausomai nuo jų užimamų pareigų ar skautiško patyrimo, atstovaujant organizacijai užsienyje ir / ar Lietuvoje.
8. Tarptautinio renginio delegatas:
8.1. renginiuose vadovaujasi LS įstatais, LS nuostatais bei Saugios aplinkos sąvadu;
8.2. atsižvelgiant į renginio pobūdį atstovauja organizacijai ir pristato LS poziciją;
8.3. laikosi šalies, kurioje vyksta renginys įstatymų, gerbia vietines tradicijas, kultūrą ir papročius;
8.4. ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo renginio pabaigos, pateikia LS patvirtintą tarptautinių renginių ataskaitą URS arba delegavusiam Pirmijos skyriui.
9. Tarptautinio renginio delegacijos vadovas:
9.1. renginiuose vadovaujasi LS įstatais, Nuostatais, URS sudarytu leidiniu „Tarptautiniai skautiški renginiai ir projektai: praktiniai patarimai norintiems dalyvauti ir organizuoti“;
9.2. atsižvelgiant į renginio pobūdį atstovauja organizacijai ir pristato LS poziciją;
9.3. yra išklausęs būtinus privalomuosius skautų vadovo kursus;
9.4. koordinuoja delegacijos pasirengimą renginio programai;
9.5. rengia ir administruoja dalyvių kelionės, kelionės draudimo dokumentus, organizacijos patvirtintų tarptautinių renginių tėvų leidimus, dalyvių sąrašus, saugumo instruktažo ir kitus renginio specifikai reikalingus dokumentus;
9.6. atsako už komunikaciją ir informacijos sklaidą delegacijoje;
9.7. koordinuoja delegaciją renginio metu ir atstovauja jos narių interesams;
9.8. užtikrina delegacijos narių saugumą;
9.9. atsako už komunikaciją su partneriais, renginio organizatoriais;
9.10. ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo renginio pabaigos, pateikia delegacijos LS patvirtintą tarptautinių renginių ataskaitą ir parengia pristatymą Pirmijai, organizacijos interneto svetainėje patalpina informaciją su vaizdine medžiaga apie įvykusį renginį.

II. ATRANKA DALYVAUTI TARPTAUTINIUOSE RENGINIUOSE

10. Delegatų, delegacijų ir / ar delegacijos vadovų atrankos organizuojamos vadovaujantis LS įstatais, Nuostatais, Tarybos, Pirmijos nutarimais, užtikrinant lygias dalyvavimo galimybes ir skaidrų atrankos procesą. Atrankos rengiamos atsižvelgiant į renginio organizatorių reikalavimus ir specifiką.
11. Tarptautinių reprezentacinių renginių:
11.1. delegatų atranką organizuoja URS;
11.2. delegacijos sąrašą pagal Pirmijos rekomendaciją tvirtina Taryba.
12. Tarptautinių jaunimo programos renginių:
12.1. delegatų ir delegacijos vadovo atranka vykdoma konkurso būdu, kurį organizuoja Pirmija, gavusi oficialų renginių organizatorių kvietimą. Konkurso sąlygas nustato Pirmija;
12.2. Konkurso dalyviai turi atitikti konkurso sąlygose nurodytus reikalavimus ir pateikti reikiamus dokumentus;
12.3. Konkurso etapai:
12.3.1. konkurso paskelbimas – informacija patalpinama oficialioje organizacijos interneto svetainėje bei kituose komunikacijos kanaluose, elektroniniu būdu perduodama kraštų seniūnams / konferencijų pirmininkams ir kitiems suinteresuotiems asmenims;
12.3.2. kandidatų į delegacijos vadovus vertinimas – kandidatus į delegacijos vadovo poziciją vertina ir atrenka Pirmija;
12.3.3. kandidatų į delegatus vertinimas - kandidatus vertina ir atrenka Pirmijos atstovas ir delegacijos vadovas.
12.4. delegacijos sąrašą, pagal Pirmijos rekomendaciją, tvirtina Vyriausiasis skautininkas.
13. Tarptautinių kvalifikacijos kėlimo renginiai:
13.1. delegatų atranką organizuoja skyriaus, su kurio veiklos specifika susijusi organizuojamo renginio tematika, koordinatorius;
13.2. delegacijos sąrašą, pagal Pirmijos rekomendaciją, tvirtina Vyriausiasis skautininkas.
14. Atrankų į kitus tarptautinius renginius pobūdį ir kriterijus nusprendžia URS koordinatorius, atsižvelgdamas į renginių specifiką ir organizatorių reikalavimus.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15. LS atstovų tarptautiniuose renginiuose nuostatai įsigalioja nuo 2017 05 15.
16. Įsigaliojus LS atstovų tarptautiniuose renginiuose nuostatams netenka galios 2008 07 15 LS atstovų tarptautiniuose renginiuose nuostatai.

Parsisiųsti

Parsisiųsti PDF formatu

Atgal Į puslapio viršų